Łomianki , dnia 24.05.2018 r.


Zasady przetwarzania danych osobowych w firmie ANTARES FM Piotr Rajszys ul. Zielona 16 b /14 05-092 Łomianki. W dniu 25 maja 2018 roku wchodzą w życie  przepisy tzw. RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

Realizując obowiązek wynikający z tego Rozporządzenia przekazuję podstawowe informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania Państwa danych osobowych.      

Aby proces zarządzania był możliwy konieczne jest także przetwarzanie przez Firmę ANTARES FM innych danych, w szczególności danych kontaktowych, które umożliwiają wzajemną komunikację.


Przetwarzanie danych osobowych  jest  niezbędne w następujących celach:

1.  do przekazywania informacji koniecznych  do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych np. wystawiania faktur, prowadzenia korespondencji, wycen,negocjacji cenowych,reklamacji, obsługi Twoich próśb, odpowiedzi na pytania, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

2. dla celu ochrony żywotnych interesów osoby/firmy, której dotyczą  lub innej osoby fizycznej np. realizacji awarii w lokalu, wykonywania usług remontowo-budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich, stolarskich, okiennych, usług sprzatania itp. (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

3. dla celu ochrony żywotnych interesów osoby/firmy, której dotyczą  lub innej osoby fizycznej np. realizacji awarii w lokalu, wykonywania usług remontowo-budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich, stolarskich, okiennych, usług sprzatania itp. (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

4. przekazywania korespondencji w innych celach np. przesyłania newslettera,  specjalnych ofert dla kontrahentów, w takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażanej  zgody (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Informacje o danych  osobowych firma ANTARES FM Piotr Rajszys uzyskała bezpośrednio od każdej osoby/firmy, które te dane dotyczą lub innych dokumentów urzędowych. Zgody na przetwarzanie przekazanych firmie ANTARES FM Piotr Rajszys danych osobowych, które wyrazili Państwo przed wejściem w życie RODO pozostają w mocy. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych. Jednakże będzie to skuteczne jedynie w zakresie w jakim przetwarzanie danych zależy od uzyskania zgody. Mówiąc prościej cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych – np. nazwy firmy, imienia i nazwiska, czy adresu korespondencyjnego  spowoduje,  że dane te nadal pozostaną w „systemie” i  będą wykorzystywane do wysyłania zawiadomienia o fakturach,  wezwań do zapłaty  itp.

 

Poniżej przedstawiamy informacje, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 15 RODO, przy czym administrator danych zastrzega sobie możliwość sprostowania lub uzupełnienia informacji.

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w firmie ANTARES FM jest Piotr Rajszys z siedzibą ul. Zielona 16 b/14 05-092 Łomianki, PL, NIP 526-232-63-89 e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kategorie danych osobowych

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych:

 

a.1.  imię, nazwisko /nazwa firmy

a.2.  NIP

a.3.  adres zamieszkania  /adres siedziby firmy

a.4.  adres korespondencyjny 

a.5.  adres email

a.6.  numer telefonu

a.7.  numer i seria dowodów osobistych  ( o ile został podany)

a.8.  PESEL (o ile został podany)

a.9.  nr konta bankowego

a.10. informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in. historii złożonych zamówień      

a.11. Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt e-mailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platform społecznościowych służących do kontaktu z Klientami.

 

Cele przetwarzania

Celem dla którego są przetwarzanie przez Administratora dane osobowe, to prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją przez firmę ANTARES FM Piotr Rajszys spraw związanych z administrowaniem a w szczególności:

1. wystawianie faktur, obsługa rozliczeń, procedur księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych, wycen

2. realizacja usług komunikowania się z osobami/firmami, o których mowa w pkt 1), w tym przekazywanie informacji związanych z wykonywanymi usługami osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznych środków przekazu;

3. wykorzystywanie systemów informatycznych w celu realizacji ww. czynności;

4. przetwarzanie informacji i obsługa osób/firm, o których mowa w pkt 1).

 

Uprawnienia osób/firm, których dane osobowe są przetwarzane

Osoba/firma, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo w każdym czasie do:

1.  dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, 

2.  żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

3.  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4.  wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5.  odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dane osobowe, pomimo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • ochrony żywotnych interesów osoby/firmy, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią

tj. gdy przetwarzanie tych danych niezależnie od wyrażonej zgody ma oparcie w art. 6 ust.1 pkt. c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679)

 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się Administratorem. Ma Pani/Pan /Firma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

             JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy aż do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji. Po tym okresie przechowujemy dane do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (np. podatkowych, księgo-finansowych).

 

ZAKRES SPRAW W KTÓRYCH  PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

1.  Prowadzenie korespondencji

2.  Realizacja umów/ zleceń

3.  Wystawianie faktur

4.  Wysyłanie ofert handlowych

5.  Wysyłanie wycen/zapytań